arrow_back เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และงานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุนันท์ ปรารมย์
ผู้พัฒนา ศิวัช เตชวรนันท์ (ต.อ. ๗๘)

กรณีนักเรียนประสบปัญหาในการใช้งาน

หน้าหลักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา