หน้าที่ของผู้ใช้งาน

 ผู้ใช้งานระเบียนสะสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีหน้าที่ต้องใช้งานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆ

สิทธิในการใช้งานข้อมูล
ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้ตามวัตถุประสงค์ทีี่แจ้งตามคำแนะนำ/คู่มือ/คำชี้แจงที่ได้รับ โดยไม่มีสิทธิในการบันทึก ทำสำเนา หรือเผยแพร่ข้อมูลเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี
การเข้าสู่ระบบ
การเข้าถึงเว็บไซต์

ผู้ใช้งานควรตรวจสอบว่าการถ่ายโอนข้อมูลมายังเว็บไซต์นี้ถูกต้องและถูกเข้ารหัส โดย URL ที่แสดงจะต้องถูกต้อง คือ https://cumulative.triamudom.ac.th และแสดงโปรโตคอล HTTPS (https://) และ/หรือแสดงสัญลักษณ์ lock เพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถดักฟังหรือปลอมแปลงข้อมูลได้

ออกตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓